لیست دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) ﺳﻄﺢ متخصص ماهر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﻲ) -IT

لیست دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ )  ﺳﻄﺢ متخصص ماهر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﻣﻬﻨﺪس  ﻓﻨﻲ( -IT

1

برنامه نویسی به زبان Python

2

برنامه نویسی اندروید (مقدماتی و پیشرفته)

3

برنامه نویسی به زبان C#(Win Application )

4

پایگاه داده مقدماتی و پیشرفته SQL SERVER

5

برنامه نویسی وب سرور

 ASP.NET*

linux Essential*

6

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن C# ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻲ ﮔﺮاﺋﻲ 

7

 * برنامه نویسی به زبان Java SE7&EE6 

8

دورﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪCISCO   شامل

CCIE*

CCNP*

CCNA*

9

برنامه نویسی C#.NET

10

دوره های برنامه نویسی

     Xhtml* 

ASP.NET* 

HTML 5* 

ASP.MVC 5*

MVC5*

PHP*

11

دوره های برنامه نویسی موبایل

*IOS

*Android

12

دوره ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ

MCITP *

 MCSA *

 MCSE2012 *

MCSE2016*

13

Comp TIA. Secunity .Networkدوره ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻣﻨﻴﺖ

14

SQLدوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻧﻚ اطلاعاتی

. * Admin
. * SSIS