سرفصل و ریز محتوا دوره 4G

سرفصل و ریز محتوا دوره 4G

ﻧﺴﺨﻪ3GPPدر (LTE) 4ﻧﺴﻞ8

تاریخچه پیدایش و اهداف نسل 4

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى رادﯾﻮﯾﻰ و ﻣﻌﻤﺎرى ﺷﺒﮑﻪ

ﻣﻌﻤﺎرى ﻧﺴﻞ 4

اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج در ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ازMHZ

ﻣﺒﺎﻧﻰ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ روشOFDM 

ﻣﺒﺎﻧﻰ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ روشSC-FDMA

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ درLTE

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎىLTE 

مدت زمان دوره|16ساعت