صنایع ارتباطی آوا و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکار‌ی پژوهشی-آموزشی امضا کردند
06\03\1396
 

صنایع ارتباطی آوا و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکار‌ی پژوهشی-آموزشی امضا کردند

به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا این تفاهم‌نامه با هدف همکار‌ی بین این شرکت فناور و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمند‌ی‌ها‌ی دو طرف و تشر‌یک مساعی در اجرای  پروژه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی منعقد گردید.

این تفاهم نامه در تاریخ 1396/02/10 به امضای دکتر انوشیروان مرآت مدیر عامل صنایع ارتباطی آوا و دکتر محمدرضا زالی رئیس دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران رسید.آرشیو مطالب