سرفصل و ریز محتوا دوره Access

سرفصل و ریز محتوا دوره Access

مفاهیم اولیه – آشنایی با محیط کار Access

-Access چیست؟

- شروع کار با Access

- آشنایی با پنجره getting started

- آشنایی با محیط Access

- آشنایی با مفاهیم Ribbon  و دکمه (منوی) Office Button

- آشنایی با پانل Navigation

- استفاده از کمک Access

- ذخیره کردن و بستن بانک اطلاعاتی

کار با بانکهای اطلاعاتی (پایگاه داده):

- استفاده از الگوهای از پیش طراحی شده (Templates)

- ایجاد بانک اطلاعاتی جدید

- نگهداری از بانک اطلاعاتی

آشنایی با جداول -1:

- کار در نمای صفحه گسترده Datasheet

- آشنایی با نوع های داده

- داده (Data) چیست؟

- وارد کردن داده ها در جدول

- آشنایی با ساختار جدول

- استفاده از ویزاردهای Table, Input Mask , Lookup

- آشنایی با دستور Find

- تغییر دادن عرض ستونها

- ذخیره و بستن جدول

آشنایی با جداول -2:

- حرکت بین رکوردها

- کار با دستور Go To

- حذف کردن رکوردها

- مرتب سازی رکوردها

- فیلتر کردن رکوردها

- وارد کردن داده ها از خارج Access

- آشنایی با قابلیت Office Clipboard

- صادر کردن داده ها از Access به سایر برنامه ها

- استفاده از الگوهای آماده برای ایجاد جدول جدید

- استفاده از ابزار Table Design برای ایجاد جدول جدید

- کار با ویزارد مرجع

آشنایی با جداول -3:

- جدول رابطه‌ای چیست؟

- آشنایی با انواع جداول رابطه ای

- آشنایی با کلید اصلی (Primary Key) و نحوه ایجاد آن

- روشهای ایجاد رابطه بین جداول و نکات آنها

- نحوه اتصال بین جداول (Relationship)

- روشهای باز کردن جداول مرتبط و ویرایش آنها

ایجاد و استفاده از پرس و جو:

- پرس و جو (Query) چیست؟

- انواع پرس و جو (Query)- انتخابی و عملیاتی

- ایجاد یک پرس و جوی جدید

- افزودن شرط به پرس و جو

- ذخیره و اجرای پرس و جو

- تولید فیلترهای محاسباتی

- تغییر خصوصیات پرس و جو

- ایجاد پرس و جوهای مشترک

- پارامترهای تعیین شرط در جستجو,…like, Between,><=

جستجوی پارامتریک

نحوه ایجاد و استفاده از پرس و جوی عملیاتی (Action Query):

- Make Table Query

- Append Query

- ̣Delete Query

- ̣Update Query

استفاده از فرمها:

- فرم (Form) چیست؟

- استفاده از فرم های خودکار (Auto Form)

- ایجاد فرم با استفاده از ویزارد فرم (Form Wizard)

- کار با فرمها در محیط طراحی (Design View)

- استفاده از AutoFormat

- استفاده از کنترلهای محاسباتی

- کار با رکوردها در یک فرم

- باز کردن و استفاده از فرمها

- ایجاد یک فرم کاملا سفارشی

ابزارهای گزارش گیری:

- گزارش (Report) چیست؟

- ایجاد یک گزارش خودکار (Auto Report)

- پیش نمایش و چاپ یک گزارش

- ذخیره کردن یک گزارش

- ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد گزارش (Report Wizard)

- طراحی یک گزارش

- ایجاد تغییرات در شمایل خروجی (Layout) یک گزارش

- مفهوم کنترل ها

- استفاده از کنترل های محاسباتی

- ایجاد برچسبهای پستی

- آشنایی با ابزار جانبی Snapshot Viewer

تکنیکهای پیشرفته در Access:

- آشنایی با ماکروها

- استفاده از Action برای ایجاد ماکرو

- اجرای ماکرو (Macro)

- ذخیره کردن ماکرو

- نسبت دادن Macro به یک کلید در فرم

- آشنایی با زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL)

- آشنایی با دستور SELECT

- اجرای یک عبارت SQL

امنیت در Access  و مدیریت بانک اطلاعاتی

- تعیین رمز عبور برای Database

مدت زمان دوره:      15 ساعت