سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) – مقدماتی

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) – مقدماتی

 

درس یکم: تنظیمات اولیه برنامه Android Studio، شبیه ساز و اولین پروژه در اندروید

درس دوم: آشنایی با چینش عناصر در اندروید و TextView

درس سوم: آشنایی با رنگ ها و ابزار Button

کار با رنگ ها در اندروید

کار با Button

تعریف رویداد Click و longClick برای Button

درس چهارم: آشنایی با چرخه حیات اکتیویتی در اندروید

تعریف اکتیویتی جدید

جابجایی بین اکتیویتی ها

چرخه حیات اکتیویتی

درس پنجم: منوها در اندروید

تعریف منو از طریق XML

تعریف منوها به صورت دینامیک – از طریق برنامه نویسی

تعریف ساختار منو و زیرمنو

تعریف عملکرد هر گزینه از منو

درس ششم: آشنایی با EditText در اندروید

بررسی ویژگی های مختلف هر EditText از جمله نوع ورودی، تعداد کاراکتر ورودی، رنگ متن، متن راهنما و …

تعریف TextWatcher برای بررسی تغییرات متن هر EditText

درس هفتم: آشنایی با چینش های مختلف عناصر در اندروید

آشنایی با چینش نسبی RelativeLayout

آشنایی با چینش خطی Linear Layout

نمونه طراحی یک فرم از عناصر مختلف

درس هشتم: طراحی یک فرم برای ورود اطلاعات

طراحی فرم

استفاده از عناصر روی فرم

اعتبار سنجی فرم

دریافت اطلاعات وارد شده در فرم

درس نهم: آشنایی با Intent

دریافت اطلاعات فرم و جابجایی اطلاعات بین دو اکتیویتی با استفاده از اینتنت

استفاده از اینتنت برای درخواست پاسخ از اکتیویتی ثانویه

مثال های کاربردی دیگر اینتنت: – باز کردن صفحه پیام رسانی با متن آماده – باز کردن وب سایت – باز کردن شماره گیر اندروید برای تماس

درس دهم: آشنایی با GridLayout و ImageView در اندروید

آشنایی با چینش جدولی در اندروید

آشنایی با ImageView و ویژگی های آن

اجرای انیمیشن های ساده و ترکیبی برای نمایش تصاویر در اندروید

درس یازدهم: پروژه – ساخت بازی Connect3 در اندروید

درس دوازدهم: صوت و تصویر در اندروید

پخش ویدئو در اندروید

پخش صوت در اندروید

آشنایی با ابزار seekBar

ساخت یک پلیر ساده و ابتدایی در اندروید

درس سیزدهم: دیالوگ در اندروید

آشنایی با ProgressDialog در اندروید و بررسی ویژگی های آن

آشنایی با AlertDialog حاوی پیام

نسبت دادن دکمه های مختلف برای AlertDiaog

AlertDialog برای انتخاب یک گزینه یا چند گزینه توسط کاربر

Dialog با ظاهر دلخواه

درس چهاردهم: لیست ها در اندروید

ابزار ListView برای نمایش عناصر لیست

لیست ساده و اولیه در اندروید

افزودن به عناصر لیست

حذف عناصر

درس پانزدهم: لیست اختصاصی

طراحی ظاهر هر سطر از لیست شامل عکس، متن و گزینه های مختلف

نوشتن Adapter اختصاصی برای لیست

درس شانزدهم: آشنایی کامل با Toast و پروژه شخصی سازی Toast در اندروید

درس هفدهم: ابزار RadioButton

ابزار RadioButton و ویژگی های آن

مرتبط کردن چند RadioButton به یکدیگر با استفاده از RadioGroup

دریافت گزینه انتخاب شده

شخصی سازی و دادن Style به هر گزینه با استفاده از XML drawable

درس هجدهم: آشنایی با RatingBar در اندروید

درس نوزدهم: آشنایی با Snipper ساده و طراحی Spinner اختصاصی در اندروید

مدت زمان دوره:      40ساعت