وبلاگ
بررسی میزان آسیب پذیری سامانه‎های هوشمند همراه با استفاده از بدافزار اکوان

بررسی میزان آسیب پذیری سامانه‎های هوشمند همراه با استفاده از بدافزار اکوان

هر چه جلوتر می رویم پیوستگی زندگی ما با تکنولوژی بیشتر می شود و این بدین معناست که اتفاق‎های مهم‌تری در زندگی دیجیتال ما صورت می گیرد، انجام نقل و انتقال‎های بانکی، بایگانی و ویرایش اسناد و مستندات مهم کاری و ذخیره سازی عمیق‌ترین لایه‎های زندگی خصوصی به تلفن‎های همراه راه پیدا کرده اند و البته این به معنی آسیب پذیر‌تر شدن ما نیز هست، این تحقیق تلاشی است برای پی بردن به میزان این آسیب پذیری و دریافتن این که با استفاده از توانایی‎های یک بدافزار تا چه حد میتوان به زندگی فرد قربانی در وهله‎ی اول و