سرفصل و ریز محتوا دوره#C

سرفصل و ریز محتوا دوره C#

مفاهیم و مقدمات کامپیوتر ، الگوریتم و آشنایی با زبان C# 

آشنایی با کامپیوتر

  مفاهیم اولیه

            اجزای تشکیل دهنده کامپیوتر

اجزای تشکیل دهنده کامپوتر

 آشنایی با مفهوم الگوریتم

  مفهوم الگوریتم و حل مساله

  انواع عملگر ها و تقدم آن ها

 آشنایی با فلوچارت

آشنایی با محیط برنامه نویسیVisual Studio

C#آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه نویسی به زبان

  آشنایی با متغیر ها

  آشنایی با انواع عملگر ها

  آشنایی با حلقه ها

آشنایی با آرایه

  آشنایی با تابع

  سایر دستورات ابتدایی

Console برنامه نویسی

 آشنایی با Net Framework و برنامه نویسی شی گرا  

آشنایی با  Net Framework

برنامه نویسی شی گرا

آشنایی با مفهوم کلاس

  آشنایی با سطوح دسترسی

  تعریف متد ها و فیلد ها

  سازنده ها

  رویداد ها

  مفهوم انتزاعی

مفهوم ارث بری

مفهوم کپسوله سازی

  مفهوم چند ریختی

 Interface آشنایی با

  Overriding و Overloading 

 Enumerator 

  انواع لیست ها

  Generic مفهوم

 Serialization مفهوم

  Stream کار با فایل و

Exception Handling

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده و طراحی پایگاه داده در  SQL-Server

آشنایی با بانک اطلاعاتی

  مفاهیم اولیه در طراحی پایگاه داده، آنالیز مساله

SQL Server آشنایی با

 ایجاد پایگاه داده

  ایجاد جدول

  مدیریت داده های جداول

  ایجاد دیاگرام

Relation ایجاد ارتباط

  و انواع آنQuery آشنایی با

 TSQL آشنایی با دستورات ابتدایی

 View آشنایی با

 Procedure آشنایی با

اتصال به پایگاه داده در  .NET Framework

 آشنایی با ADO.Net

Sql Connection

Sql Command

 Sql Data Reader

  Entity Framework آشنایی با

 هاOR Mapper مفاهیم اولیه و آشنایی مقدماتی با

Entity Framework آشنایی با

 Database First آشنایی با مدل

 Model First آشنایی با مد

. طراحی GUI  و رابط کاربری با زبان  C#

  آشنایی با مفهوم برنامه نویسی چند لایه (سه لایه)

  یWindows ایجاد فرم ها در پروژه های

  آشنایی با کنترل های ابتدایی

Button

 Textbox

 Checkbox

 Radio button

 Group box

 Label

 Combo box

 Picture box

 List box

Timer  

رویداد ها و خصوصیت های کنترل های ابتدایی نامبرده شده در بالا

 آشنایی با کنترل های پیشرفته

Masked Text box

 Numeric Up Down

Rich Text box

 Background worker

 Checked list box

Context menu strip

 Menu strip

 Status strip

 Tool strip container

 Date time picker

List view

Flow layout panel

 Table layout panel

Color Dialog

 Folder Browser Dialog

 Font Dialog

 Open File Dialog

Save File Dialog

 Date grid view

 Chart

 File system watcher

 Tree view

                                                                                                                                                                                    Tab control

….

رویداد ها و خصوصیت های کنترل های پیشرفته نامبرده شده در بالا

 C# در Drag and ̣Drop آشنایی با

 User Control آشنایی با

 Report Viewer با C# گزارش ها در

 C# عملیات چاپ در فرم های

  اضافه کردن کنترل های کامپوننت ها به برنامه

 DevComponent کار با کنترل های

  اصول طراحی کاربردی، کاربرپسندی و کاربردپذیری

 

 

انجام پروژه

مدت زمان دوره:      60ساعت آموزش 10 ساعت پروژه