سرفصل و ریز محتوا دوره CRM

سرفصل و ریز محتوا دوره CRM

پیش نیازهای ارتباط با مشتریان  CRM 

شرح وظایف یک واحد CRM

انواع وظایف عملیاتی، تحلیلی و مشارکتی در  CRM

مشتری مداری و مشتری محوری به عنوان مبانی CRM

مدل دستیابی به رضایت مشتری در FDEX 

CCMمدیریت شکایات مشتریان

تعیین عدد وفاداری مشتری  CSI

روش های طراحی و تکمیل پرسشنامه CRM

معنی و مفهوم و تعاریف CRM

اهداف سازمانی یک واحد CRM

مدیریت تجربه مشتری CRM

 مدل دریافت VOCدر تویوتا

  مدل دستیابی به رضایت مشتری در SAS

  روش های اندازه گیری رضایت مشتری CSM

 تعیین عدد رضایت مشتری NPS

پرسش و پاسخ

مدت زمان دوره: 16ساعت