سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی C# شی گرا

سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی C#  شی گرا

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مفاهیم پایه ی شی گرایی

شی گرایی چیست؟

کلاس ها و اشیا (Classes and Objects)

کپسوله سازی (Encapsulation)

رد و بدل کردن پیام در شی گرایی (Passing Messages)

انتزاع (Abstraction)

ترکیب (Composition)

وراثت (Inheritance)

چندریختی (Polymorphism)

ماژولاریتی (Modularity)

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل سوم: ساخت یک کلاس ساده در سی شارپ

ایجاد کلاس

اضافه کردن متدها به کلاس

اضافه کردن فیلدها به کلاس

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل چهارم: اعضای عضو کلاس (Classes Members)

فیلدها (Fields)

ثابت ها (Constants)

تعریف Enumeration ها

پروپرتی ها (Properties)

قیود پروپرتی ها (Constraints in Properties)

پروپرتی های فقط خواندنی (Read-Only Properties)

کلیدواژه ی this

سطح دسترسی به اعضای کلاس (Access Modifiers on Properties)

متدها (Methods)

پارامترهای رفرنس و مقدار (Value And Reference Parameters)

پارامترهای ref

پارامترهای out

آرگومان های نام گذاری شده (Named Arguments)

آرگومان های اختیاری (Optional Arguments)

سربارگذاری متدها (Method Overloading)

متدهای گسترش (Extension Methods)

متدهای گسترش و وراثت (Extension Methods and Inheritance)

متدهای گسترش و اینترفیس ها (Extension Methods and Interfaces)

توابع سازنده و مخرب در کلاس ها (Constructors and Finalizers)

توابع سازنده ی ایستاتیک (Static Constructors)

مقداردهی اولیه ی به اشیا (Object Initializer)

دیلیگیت ها (Delegates)

دیلیگیت های چند تابعی (Multicasting Delegate)

رویدادها (Events)

آرگومان های رویدادها (Event Arguments)

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل پنجم: سربارگذاری عملگرها (Operator Overloading)

سربارگذاری عملگرهای دوتایی (Binary Operator Overloading)

سربارگذاری عملگرهای تکی (Unary Operator Overloading)

سربارگذاری True و False

سربارگذاری عملگرهای منطقی دو تایی (Binary Boolean Logical Operators)

سربارگذاری عملگرهای منطقی تکی (Unary Boolean Logical Operator)

سربارگذاری عملگرهای مساوی و غیرمساوی (The Equality and Inequality Operators)

سربارگذاری عملگرهای مقایسه ای (Overloading the Comparison Operators)

سربارگذاری عملگرهای تبدیل نوع (Conversion Operator Overloading)

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل ششم: ایندکسرها (Indexer)

ساخت ایندکسرها

ساخت ایندکسرهای چند بعدی (Multidimensional Indexer)

ساخت ایندکسر بدون آرایه

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل هفتم: کلاس های خاص (Special Classes)

کلاس های Partial

کلاس های Static

کلاس های تو در تو (Nested Class)

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل هشتم: انواع بی نام (Anonymous Types)

ساخت انواع بی نام

متد Equal در کار با انواع بی نام

متد GetHashCode در کار با انواع بی نام

متد GetType در کار با انواع بی نام

متد ToString در کار با انواع بی نام

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل نهم: استراکت ها (Struct)

ساخت استراکت ها

اضافه کردن تابع سازنده

نوع های Value-Type

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل دهم: فضاهای نام (Namespaces)

تعریف یک فضای نام

فضاهای افزایشی

فضانام های تو در تو

رفرنس دادن به یک کلاس

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل یازدهم: وراثت (Inheritance)

تعریف وراثت در شی گرایی

پیاده سازی وراثت

رونویسی کردن اعضای کلاس پایه در وراثت

فراخوانی اعضای کلاس پایه

چند ریختی و وراثت (Polymorphism and Inheritance)

اعضای Protected در وراثت

وراثت چند مرحله ای (Multi-Level Hierarchies)

جلوگیری از وراثت

رویدادها و وراثت (Events and Inheritance)

توابع سازنده و وراثت (Constructors and Inheritance)

توابع مخرب و وراثت (Finalizers and Inheritance)

فراخوانی تابع سازنده ی کلاس پایه

توابع سانده ی Protected

ساخت کلاس های Abstract

ساخت متدهای Abstract

ارث بری از کلاس Abstract

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل دوازدهم: اینترفیس ها (Interface)

ایجاد یک اینترفیس

پیاده سازی یک اینترفیس

یپاده سازی اینترفیس های متعدد (Implementing Multiple Interfaces)

پیاده سازی صریح اینترفیس (Explicit Interface Implementation)

وراثت اینترفیس ها (Interface Inheritance)

اینترفیس IComparable

اینترفیس IEnumerable

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل سیزدهم: کلاس Object

متد Equals

متد GetHashCode

متد GetType

متد ReferenceEquals

متد ToString

سربار گذاری متدهای کلاس Object

و بسیاری موضوع های متنوع و کاربردی دیگر

فصل چهاردهم: پروژه ی عملی

فصل پانزدهم: جمع بندی

مدت زمان دوره:      ساعت