سرفصل و ریز محتوا دوره e-Kids

سرفصل و ریز محتوا دوره e-Kids

- آشنایی کودکان با پایه های فن آوری اطلاعات مبانی IT

- استفاده از کامیپوتر

- کار با واژه پرداز

- کار با صفحات گسترده

- نقاشی

- آشنایی با اصول استفاده از اینترنت

- کار با ایمیل

مدت زمان دوره:      90ساعت