اسکیل کارت ارتقا سطح 1 (کاربر فنی )

 

  1. تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء از ﺳﻄﺢ (کاربری ﻓﻨﻲ )  ﺑﺎزاء هر اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 1/500/000 رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ بود.

توجه : فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت