اسکیل کارت ارتقا سطح2(کاردان فنی )

توجه 

   تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء از ﺳﻄﺢ  ماهر ( ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ) ﺑﺎزاء هر اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  2/700/000  رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ بود.   

توجه : فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت