اسکیل کارت ارتقا سطح3(کارشناس فنی )

توجه 

  1. تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  جهت  ارﺗﻘﺎء از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﺼﺺ  (ﻛﺎرﺷﻨﺎس فنی) بازاء ﻫﺮ اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 40/000/000 رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

    2- فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت