اسکیل کارت ارتقا سطح4(مهندس فنی)

توجه

1- تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت جهت  ارﺗﻘﺎء از ﺳﻄﺢ  ماهر (ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﻲ)  ﺑﺎزاء هر اسکیل ﻛﺎرت  در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴان  5/200/000 ریال می باشد.

2-  فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت