سرفصل و ریز محتوا دوره EXCEL

سرفصل و ریز محتوا دوره EXCEL

مفاهیم اولیه – آشنایی با محیط کار Excel:

- Excel چیست؟ - شروع کار با Excel

- آشنایی با محیط Excel

- آشنایی با مفاهیم Ribbon  و دکمه (منوی) Office Button چگونه یک Workbook را باز کنیم؟

- حرکت در صفحات Excel

- ذخیره کردن یک کتاب کاری (Workbook)

- بستن یک کتاب کاری (Workbook)

- باز کردن یک کتاب کاری که اخیرا استفاده شده

- استفاده از قابلیتهای کمک (Help)

- خروج از Excel 

ایجاد و ویرایش کتابهای کاری یا Workbook:

- ایجاد کتابهای کاری (Workbook)

- نحوه وارد کردن داده‌ها

- آشنایی با فرمولها

- استفاده از قابلیت AutoComplete

- کار با AutoFill و مدیریت آن

- انتخاب کردن، حرکت دادن و حذف سطرها و ستونها

- آشنایی با دستورات Copy،Cut و Paste

- استفاده از دستورات Undo و Redo

- استفاده از دستورات Find و Replace

- حرکت دادن و کپی کردن صفحات

روشهای پیکربندی یا Format کتابهای کاری:

- تنظیم اندازه سطرها و ستونها

- تراز متون سطرها

- شکل دهی داده های عددی با Format Number

- پیکربندی (Format) متون

- استفاده از قابلیت Format Painter

- استفاده از سبک (Style) و ابزارهای آن

- آشنایی با غلط یاب (Spell Checker)

- آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)

انواع نماها و تنظیمات صفحه:

- روشهای مشاهده صفحات کاری (Worksheet)

- دستورات Split و Freeze

- اضافه کردن سربرگ (Header) و پاورقی (Footer)

- تنظیم صفحه با استفاده از Page Setup

- افزودن اشکال گرافیکی

فرمولها و توابع 1:

- فرمول نویسی و روشهای آن

- کپی کردن فرمولها

- استفاده از شمارشگر خودکار (Auto calculate)

- توابع در Excel

- استفاده از Function Arguments

- کار با قابلیت Manual Calculation

فرمولها و توابع 2:

- استفاده از توابع

- Sum ,Min ,Max ,Count ,Count A ,Count blank

- استفاده از توابع منطقی And ,Or ,Not

- استفاده از توابع شرطیIf, Sumif , , Countif

فرمولها و توابع 3:

- استفاده از توابع امور مالی

- استفاده توابع  تاریخ و زمان

- کار با توابع آماری

اضافه کردن نمودارها و تصاویر:

- ایجاد یک نمودار (Diagram)

- شکل دهی و پیکربندی نمودارها

- ویرایش اطلاعات موجود در نمودارها

- تغییر نوع نمودارها

- استفاده از ابزارهای طراحی

- درج عناصر گرافیکی د ر نمودار

مدیریت داده ها در Excel:

- ایجاد لیست ها

- مرتب سازی و فیلترینگ اطلاعات

- امنیت و رمز گذاری

- استفاده از Subtotal , data validation, Pivot table د ر Excel

- گزارش گیری از اکسل به نرم افزار Crystal Report

مفاهیم پیشرفته Excel:

- کار با ماکروها

- ایجاد صفحات وب

- بکاربردن نرم افزار WORD به همراه اکسل

- تنظیمات

چاپ، تنظیمات و روشهای چاپ:

- آشنایی با پنجره چاپ

- تنظیم محدوده چاپ

- پیش نمای چاپ (Print Preview) و عملیات چاپPrint , Quick Print

- چاپ یک نمودار

مدت زمان دوره:      20ساعت