سرفصل و ریز محتوا دوره مدرسه مجازی

سرفصل و ریز محتوا دوره مدرسه مجازی

مدرسه مجازی

مفاهیم اساسی و ویژگی های مدرسه مجازی

 ساختار اصول و اهداف مدرسه مجازی

 زیر ساخت ها و عوامل موثر در شکل گیری و توسعه مدارس مجازی

راهبردها و راهکارهای اثربخش در حل مسائل و مشکلات مدارس مجازی

 موانع و چالشهای توسعه مدارس مجازی در ایران

 تجربه های موفق مدارس مجازی در چند کشورتوسعه یافته و در حال توسعه

مدت زمان دوره:16 ساعت