سرفصل و ریز محتوا دوره کاربردهای فن آوری اطلاعاتIT

سرفصل و ریز محتوا دوره کاربردهای فن آوری اطلاعاتIT 

کاربرد فن آوری اطلاعات

تعاریف مفاهیم و اصول فن آوری اطلاعات

نقش در فرآینده های سازمان

 انواع سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی و (کلیات)

 مدیریت ارتباط با مشتری و دولت الکترونیک و آموزش

 یادگیری و توسعه سازمانی و دیگر کاربردهای در امور فردی شغلی سازمانی و اجتماع

مدت زمان دوره:      6ساعت