سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(2)

سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش(2) 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

مفهوم و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

 تقویت کننده عوامل موثر در توسعه در آموزش و پرورش

 مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه

 توسعه برنامه های آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

 توسعه حرفه ای عوامل آموزشی مدرسه با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

 عوامل بازدارنده موثر در توسعه در آموزش و پرورش

مدت زمان دوره:   24ساعت