سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با نرم افزار تخصصی Statistica

سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با نرم افزار تخصصی Statistica

آشنایی با نرم افزار

 اهمیت و ضرورت استفاده از نرم افزارهای آماری چیست

 مهمترین موارد کاربرد

نمایش گرافیکی داده ها

نمایش علمی نمودارهای علمی پیچیده

 خالصه کردن سریع داده ها نسبت به ارزش متوسط یا سهم در هر گروه

 کشف ارتباط در میان داده ها

 کشف استثناهای مهم در میان داده ها

 مرتب کردن اسناد موجود

مدت زمان دوره:20ساعت