سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با نرم افزار کامپیوتریss

سرفصل و ریز محتوا دوره آشنایی با نرم افزار کامپیوتریss 

آشنایی با نرم افزار کاپیوتری

 آشنایی با محیط

 مدیریت مجموعه داده ها در توابع

 روش های استفاده از روش های تحلیل داده ها در دوحوزه، داده های کیفی و داده های کمی

مدت زمان دوره:  20ساعت