سرفصل و ریز محتوا دوره نرم افزار تخصصی Splus

سرفصل و ریز محتوا دوره  نرم افزار تخصصی Splus 

آشنایی با نرم افزار

اهمیت و ضرورت استفاده از نرم افزارهای آماری چیست

مهمترین مزیتهای نرم افزاری

داشتن سلسله روشهای کامل برای تحلیل سریهای زمانی

 ارائه چندین روش جهت بررسی داده های گمشده و همچنین ارائه روشهای قوی آماری جهت معتبر و قابل اطمینان تر ساختن برآوردها

 قابلیت نمایش و آنالیز مجموعه بزرگی از داده ها

 داشتن محیط گرافیکی قوی و همچنین مدلهای ژئوگرافیکی، با توانایی رسم نقشه

مدت زمان دوره:      20ساعت