بانک های اطلاعاتی SQL

سرفصل و ریز محتوا دوره بانک های اطلاعاتی SQL 

بانک های اطلاعاتی

نصب و سازه های اطلاعاتی

مدیریت بانک اطلاعاتی

حفاظت وامنیت اطلاعات

 پردازش و بازیابی اطلاعات

 مفاهیم قدرت سرویس دهی

بکارگیری دراینترنت و اینترانت

گونه های مختلف

مدت زمان دوره:24 ساعت