سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش مجازی

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش مجازی 

آموزش مجازی

 مفهوم آموزش از راه دور

 مفهوم آموزش الکترونیکی و انواع آن

 مفاهیم اساسی و ضرورت توسعه آموزش مجازی

 ویژگی های آموزش مجازی

 نقش آموزش مجازی در دگرگون سازی فرایند یاددهی و یادگیری

 وجه تشابه و افتراق، آموزش مجازی با آموزش های سنتی

 سیرتحول تاریخی و دورنمای آموزش مجازی در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه

موانع و چالشهای توسعه آموزش مجازی

زیر ساختهای آموزش

مدت زمان دوره:   24ساعت