سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی مقدماتی

سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی مقدماتی 

برنامه نویسی مقدماتی

 توانایی شناخت بانک اطلاعاتی( تعاریف بانک اطلاعاتی، میدان، رکورد، فایل اطلاعاتی و )وظایف طراحی بانک اطلاعاتی

 روشهای مختلف جهت کار در محیط

 آشنایی با منوها و گزینه های مختلف در توانایی ایجاد و افزون اطلاعات به بانک اطلاعاتی(نحوه ایجاد یک فایل بانک اطلاعاتی، فرمان فرمان، مفهوم ناحیه کاری درو )

توانایی و تست در بانک های اطلاعاتی( تعیین محدوده فرمانهای و ، فرمان ، حذف رکورد در)

مدت زمان دوره   48ساعت