سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی پیشرفته

سرفصل و ریز محتوا دوره برنامه نویسی پیشرفته

برنامه نویسی (پیشرفته)

 آشنایی با مفاهیم ناحیه کاری،فرمانهای، تابع، نحوه برقراری ارتباط با استفاده از فرمان

نحوه ادغام دو بانک اطلاعاتی با یکدیگر توسط رمان

 برنامه نویسی در محیط و فرمانهای ورودی

ایجاد یک فایل برنامه ای با فرمان

 کلیدهای قابل استفاده در ویراستار و غیره

 توانایی کار با زیر برنامه ها و آرایه ها(مفهوم آرایه، فرمانهای، مفاهیم ریز برنامه و تابع توابع عددی و غیره)

مدت زمان دوره44ساعت