سرفصل و ریز محتوا دوره منابع مرجع الکترونیکی

سرفصل و ریز محتوا دوره منابع مرجع الکترونیکی 

منابع مرجع الکترونیکی

تعریف  منابع مرجع الکترونیکی

 تفاوتهای منابع چاپی و الکترونیکی

 انواع منابع مرجع الکترونیکی

 واژه نامه ها

 معرفی واژه نامه های الکترونیکی نظیر دایره المعارفها

 معرفی دایره المعارف های الکترونیکی مانند کتابشناسی

 راهنماها

مدت زمان دوره:   32ساعت