سرفصل و ریز محتوا دوره رایانش ابری

سرفصل و ریز محتوا دوره رایانش ابری 

آشنایی با مفاهیم رایانش ابری

 مزایا و معایب ناشی از یارانش ابری و خدمات مبتنی بر آن

 چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری

 مبانی امنیت در رایانش ابری

مدت زمان دوره:   8ساعت