سرفصل و ریز محتوا دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد / متن باز

سرفصل و ریز محتوا دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد / متن باز 

چارچوب کلی مهاجرت به نرم افزارهای آزاد / متن باز

زیرساخت های الزام معرفی و آشنایی با طرح مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد /متن باز

  معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذرا

مدت زمان دوره:   16 ساعت