سرفصل و ریز محتوا دوره معماری (فناوری اطلاعات )سازمانی

سرفصل و ریز محتوا دوره معماری (فناوری اطلاعات )سازمانی

مبانی و کاربرد معماری (فناوری اطلاعات)سازمانی

 آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های معماری سازمانی

 مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی

 کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری

 آشنایی با اصول مفاهیم و پروتکل های معماری سرویس گرا

 کاربرد سرویس گرایی در تمایل پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الکترونیک

 مراحل پیاده سازی معماری سرویس

مدت زمان دوره:16 ساعت