سرفصل و ریز محتوا دوره مهندسی شبکه

سرفصل و ریز محتوا دوره  مهندسی شبکه

اصول و مبانی شبکه

 سوئیچینگ و مسیر یابی

 امنیت در شبکه های کامپیوتری

 مدیریت، نگهداری و عیب یابی شبکه

مدت زمان دوره:   30ساعت