سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش الکترونیکی

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش الکترونیکی

تعاریف و مفاهیم

 تفاوت آموزش الکترونیکی با یادگیری الکترونیکی

 اصول و مبانی پداگوژی و تئوری های یادگیری در آموزش الکترونیکی

 مدلها و راهبردهای آموزش الکترونیکی

اصول و مدلهای طراحی آموزش الکترونیکی

تعامل و انواع آن در آموزش الکترونیکی

اصول تولید محتوای آموزش الکترونیکی

 سیستم های مدیریت یادگیری و سیستم های محتوای یادگیری در آموزش الکترونیکی

 مدیریت و راهبری آموزش الکترونیکی در سازمان ها

 چشم انداز و آینده آموزش الکترونیکی

 مزایا و معایب

مدت زمان دوره: 20ساعت