سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش الکترونیکی E- learning

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش الکترونیکی E- learning  

آموزش الکترونیکی

 آموزش الکترونیکی چیست

 مروری بر وضعیت فعلی آموزش الکترونیکی در تعدادی از کشورهای جهان

سیستم های آموزش الکترونیکی

 روشهای آموزش الکترونیکی

 استانداردهای آموزش الکترونیکی

 محتوای آموزش الکترونیکی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی

مدت زمان دوره:  24ساعت