سرفصل و ریز محتوا دوره مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی

سرفصل و ریز محتوا دوره  مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی

مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی

 سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

 قابلیتهای سیستم مدیریت یادگیری

 سیستم مدیریت محتوای یادگیری

 ویژگی های سیستم مدیریت محتوای یادگیری

 ارتباط میان دو سیستم

مدت زمان دوره:      24ساعت