سرفصل و ریز محتوا دوره طراحی صفحات وب

سرفصل و ریز محتوا دوره طراحی صفحات وب 

طراحی صفحات وب

 تاریخچه طراحی صفحات وب

 اصول طراحی صفحات وب

محدودیت ها و مزیت های صفحات وب،

ابزارهای استاندارد طراحی صفحات وب،دستورات

 طراحی صفحات وب به کمک نرم افزار انتشار صفحه وب در اینترنت

مدت زمان دوره:      32ساعت