سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری های نوین آموزشی

سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری های نوین آموزشی 

فناوری های نوین آموزشی

 تکنولوژی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

 ویژگی های اساسی رویکردهای آموزشی معلم مدار دانش آموز مدار منبع مدار

 نقش در آموزش رسانه های نوین آموزشی

طراحی سیستماتیک آموزشی

مدت زمان دوره    24ساعت