تقاضای کارگزاری

به نام خدا

فرم تقاضای کارگزاری

اسکیل کارت

اینجانب ......................... فرزند ................... به شماره ملی..................................صاحب امتیاز آموزشگاه ....................................... رشته .................................. با مجوز رسمی ....................................................

 به آدرس.......................................................تلفن ...................................... فکس............................... پست الکترونیک :........................هر.............................به آدرس فوق مینمایم .

و متعهد به اجرای کلیه مفاد آیین نامه های اعلام شده کتبی و سایت مرکز می باشم . لذا بدینوسیله تقاضای اختصاص:

تعداد  ..........اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺟﻬﺖ ﺗﻚ درس سطح ( کاربری فنی ) به مبلغ 200/000 رﻳﺎل  قابل ارائه به مبلغ  300.000   ریال به متقاضیان

تعداد ...........  اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺟﻬﺖ ﺗﻚ درس ﺳﻄﺢ ماهر ( ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 300.000 رﻳﺎل قابل ارائه به مبلغ 400.000  ریال به متقاضیان

تعداد ............ اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺟﻬﺖ ﺗﻚ درس ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 400.000 رﻳﺎل  قابل ارائه به مبلغ 550.000  ریال به متقاضیان

تعداد ..........اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺟﻬﺖ ﺗﻚ درس ﺳﻄﺢ متخصص ماهر ( ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 500.000 رﻳﺎل قابل ارائه به مبلغ  650.000 ریال به متقاضیان

تعداد ........ اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ   ( ﻛﺎربری ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 1/000/000 رﻳﺎل  قابل ارائه به مبلغ    1.500.000ریال به متقاضیان

تعداد .............. اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ماهر ( ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ )  به مبلغ 2/000/000رﻳﺎل قابل ارائه به مبلغ  2.700.000  ریال به متقاضیان

تعداد ..............اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 3/000/000 رﻳﺎل  قابل ارائه به مبلغ 4.000.000  ریال به متقاضیان

تعداد ............اﺳﻜﻴﻞ کارت ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ متخصص ماهر ( ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﻲ ) به مبلغ 4/000/000 رﻳﺎل قابل ارائه به مبلغ 5.200.000  ریال به متقاضیان

جمع اسکیل کارت تحویلی به مبلغ.......................................ریال میباشد .

 کارگزار شعبه هنگام ثبت نام متقاضی و تحویل اسکیل کارت به متقاضی مبلغ اسکیل کارت سهم مرکز را آنلاین پرداخت و مرکز پس از پرداخت نسبت به ثبت اسکیل در سایت مرکز اقدام مینماید .

 شماره حساب 1-779366-810-9801

شماره کارت  0226-0445-8610-6219

 شماره  شبا IR070560980181000779366001 بانک سامان به نام صنایع ارتباطی آوا

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

  -

با صدور مجوز کارگزاری مرکز آموزش و آزمون ........................................... استان ...................شهر.................

با مدیریت جناب آقای / سرکار خانم ................................. موافقت میگردد.

بهروز حسن بگلو 

مرکز آموزش و آزمون 

   IT,ICT, MIT

  صنایع ارتباطی آوا