سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش (1)

سرفصل و ریز محتوا دوره فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش (1)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 مدل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه

 برنامه درسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانش آموزان متوسط

 توسعه حرفه ای معلمان

 یک نقشه و برنامه کار برای برنامه درسی و توسعه و بالندگی معلم

مدت زمان دوره:24ساعت