سرفصل و ریز محتوا فیبر نوری

سرفصل و ریز محتوا فیبر نوری

تاریخچه ارتباطات نوری

مقدمه فیبر نوری و ارتباطات نوری

مزایای محیط  فیبر نسبت به سایر محیط ها و ... 

عملکرد تارهای نوری

پارامترهای تارهای نوری، نحوه انتشار نور در تار، مفهوم مد ،تارهای تک مد و مولتی مد، مزایا و معایب و استاندارهای آنها، تضعیف، پاشیدگی، انواع تارهای تک مد و مولتی مد و  .... 

انتخاب کابل های نوری

 مشخصات و المانهای کابل های نوری،انتخاب نوع کابل با توجه به نیاز

پیوند تارهای نوری

دستگاههای مورد استفاده،ملاحظات عملی،روش های کانکتور زنی و ، )

انواع پیوند ( فیوژن- مکانیکی و کانکتورها  -

اصول اندازه گیری و رفع اشکال در شبکه های نوری

  VFL   و OTDR دستگاههای پاورمتر- منبع نور و  

 نصب کابل های نوری

 روش های نصب کابل ها- ملاحظات عملی و استاندارد ها 

منابع نوری و آشکار سازها

 مسائل ایمنی کار

 محاسبات طراحی لینک های نوری(محاسبات بودجه )

 بخش عملی:

 آشنایی با ابزار کار و آماده سازی کابل های مختلف جهت عملیات ترمینه و مفصل بندی  OCDF

انجام عملیات نصب مفصل و ترمینال های نوری  )VFL و OTDR

- تست شبکه های نوری (کار با دستگاههای منبع نور و پاورمتر و

کار با دستگاههای فیوژن فیبر نوری

انجام اسپلایس مکانیکی  )... و

 آشنایی با سایر تجهیزات Bare connector،تضعیف کننده،Traffic Identifier

مدت زمان دوره:      ساعت