سرفصل و ریز محتوا دوره GameSalad

سرفصل و ریز محتوا دوره GameSalad

 

معرفی دوره         

آشنایی با صفحه GameSalad

کار با Scene Editor

کار با Scene Editor در GameSalad

کار با Actors  در  GameSalad

ایجاد New Actor Attributes

کار با Actor Tags

کار با Behaviors  در  GameSalad

معرفی Behavior

Behavior چیست؟

کار با Attributes  در  GameSalad

معرفی Attribute

Attribute چیست؟

کار با تصاویر و صدا در GameSalad

مدت زمان دوره:      3ساعت