سرفصل و ریز محتوا دوره سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

 

سرفصل و ریز محتوا دوره سیستم های اطلاعات جغرافیایی  GIS-1

مروری بر GIS

اجزای GIS

طراحی سیستم GIS  -طراحی پروزه مدیریت، BENCH MARKING  ،روابط انسانی ، مطالعات امکان سنجی ، تحلیل و نیاز کاربران

مدل داده ها –بحث مفهومی ، منطقی و فیزیکی

سیستم های مدیریت پایگاه داده ها – نقش و کاربرد

انواع مدلهای داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی – سیستم های شبکه ای و برداری

GIS  شبکه ای – Raster-based GIS

آشنایی با نرم افزارهای GIS  در سیستم های شبکه ای

روشهای وارد نمودن اطلاعات در GIS

پردازش اولیه داده ها

اطلاعات کارتوگرافی خروجی از GIS

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها – توابع انطباق

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها- پردازش آماری اطلاعات

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها- مدلهای رقومی زمین DTM

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها- جستجوی مکانی ، همگرایی ، همجواری و قابلیت دید

برنامه نویسی در GIS در یک مقیاس وسیع –برای مثال نوشتن برنامه های AML در رابطه با سیستم های شبکه ای

مدلسازی کارتوگرافیک

کاربردهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی

روند پیشرفت سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 

مدت زمان دوره:      ساعت

 

سرفصل و ریز محتوا دوره GIS-2

تاریخچه GIS

بررسی سیستمهای پایگاه داده ها DBMS که شامل مدلهای سیستمهای جدولی ، درختی ، شبکه ای ، رابطه ای، شی گرا واستنتاجی میباشد.

تشریح ساختار داده ها

تشریح مدلهای برداری داده ها در GIS

آشنایی با نزم افزارهای سیستم های برداری

طراحی پایگاه اطلاعات در GIS

 مدیریت و تجزیه و تحلیل  اطلاعات توصیفی و مکانی در GIS

تجزیه و تحلیل توابع انطباق ، همجواری و همسایگی در سیستم های برداری در GIS

 بررسی مدلهای تبدیل سیستم های شبکه ای به برداری و بالعکس

تلفیق سنجش از دور و GIS

کاربردهای مدلهای رقومی زمین و مشتقات آنها در سیستم های برداری در GIS

تجزیه و تحلیل شبکه های برداری و کاربرد آنها در GIS

سیستم های هوشمند در GIS

بررسی خطاها و کیفیت اطلاعات در GIS

مدت زمان دوره:      ساعت

پیش نیاز : GIS-1