سرفصل و ریز محتوا دوره GPS

سرفصل و ریز محتوا دوره GPS

مرور کلی بر سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای GPS

مفاهیم پایه و اساسی تعیین موقعیت جهانی GPS

سیستم های مختصات مبنا با تکیه بر سیستم WGSB4

گیرنده های GPS

 مشاهدات و معادلات ریاضی تعیین موقعیت ماهواره ای GPS

منابع خطاها

پردازش اطلاعات ماهواره ای GPS

تعیین موقعیت دیفرانسیلی GPS

 کاربردهای GPS در سنجش از دور ، فتوگرامی و GIS 

مدت زمان دوره:      ساعت

پیش نیاز GIS-1