لیست رسته های ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﻲ دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ICT

   لیست رسته های ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﻲ دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) در رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ICT

1

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ NGN

2

ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ

3

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ داده 

4

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮری 

5

اﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ  ﻋﻤﻠﻜﺮد

6

رادار ﻫﺎ

7

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج 

8

ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ICT

9

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺎﻫﻮاره ای

10

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺒﻜﻪ دﻳﺘﺎ

11

نگهداری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻴﺎر

12

ﺳﻮﺋﻴﭽﻨﻴﮓ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 

13

دﻳﺘﺎ  Data

14

ﻧﻴﺮو و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 

15

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات

16

VAS ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده

17

پایه  آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات