لیست رشته های سطح ماهر (کاردان فنی)، دوره های تکدرس (تک مهارتی) در رسته

  لیست رشته های سطح ماهر  (کاردان فنی)، دوره های تکدرس (تک مهارتی) در رسته شغلی ICT

1

رادیو ماکس

2

کابل و فیبر نوری

3

موبایل (شبکه مخابرات سیار)

4

 نرم افزار های تخصصی سویچینگ پیشرفته و NGN

5

تنظیم مقررات رادیویی

6

سیستم های ACCESS

7

شبکه های هوشمند IN

8

دوره های

CBC * 

LBS * 

GIS * 

GPS * 

9

میکروویو

10

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﻮزﻳﻮن

11

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی رادﻳﻮﺋﻲ

12

ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ( ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﻳﺮ )

13

اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر

14

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر

15

4Gﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر

16

ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات سیار 5G

17

NGN آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ 

18

SDH ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل 

19

OTN اﺻﻮل ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮری

20

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای VSAT

21

Satellite  Communications ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺎﻫﻮاره ای

22

ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ