رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺨﺼﺺ (ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ)،دوره های تکدرس (تک مهارتی) در رسته شغلی ICT

رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﺨﺼﺺ (ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ)،دوره های تکدرس (تک مهارتی) در رسته شغلی ICT

1

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر

2

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری

3

دﻳﺘﺎ

4

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ

5

ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ