سرفصل و ریز محتوا دوره IMS

سرفصل و ریز محتوا دوره IMS 

تاریخچه سیستم مدیریت کیفیت      18001 و 14001 , 9001

  IMSمراحل استقرار استاندارد

  IMSعبارات و اصطلاحات در

 بیان استاندارد به زبان ساده

 IMSساختار و الزامات سیستم مدیریت

 IMS بررسی مستندات مورد نیاز بر اساس نیازمندیهای

مروری بر ضرورتهای حفظ محیط زیست  و کاهش خوادث شغلی و بیماری های شغلی و مصدومیت ها

تشریح روش شناسی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی 

 تشریح روش شناسی و نحوه تدوین ارزیابی خطر در یک سازمان 

انجام کارگاه های عملی جهت آشنایی بیشتری با فعالیتها

مدت زمان دوره:      ساعت