لیست رشته های سطح ماهر (کاردان فنی)، دوره های تکدرس (تک مهارتی)IT

ITلیست رشته های سطح ماهر (کاردان فنی)،  دوره های تکدرس (تک مهارتی)

1

ﻃﺮاﺣﻲ وب web design 

2

ICDL ADVANCED

3

Image Maker

4

ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

5

رﺑﺎﺗﻴﻚ

6

نظریه علوم کامپیوتر

7

مدیریت ایمیل با outlook

8

اف ال اﺳﺘﻮدﻳﻮ (FL –Studio)

9

صفحه آرایی (indisign)

10

FPSساخت بازیهای کامپیوتری با

11

)FDKساخت بازیهای رایانه ای و موبایل (

12

ساخت بازیهای تلفن همراه با game salad

13

EDIUSدوره آموزش

14

Rhinoceros اموزش