سرفصل و ریز محتوا دوره خدمات مکان مبنا Location Based Services – LBS

سرفصل و ریز محتوا دوره خدمات مکان مبنا Location Based Services – LBS:

مقدمه

اجزای خدمات مکان-مبنا

 

کارکردهای اساسی LBS

اطلاعات مورد نیاز برای Searching, Identifying, Checking

کاربردها و عملکرد

 

ویژگی های معماری خدمات مکان-مبنا

استاندارد OpenLS

تکنولوژیهای تعیین موقعیت

سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)

(A-GPS) Wireless Assisted-GPS

تکنولوژی hybrid

زمینه آگاهی (Context-Awareness) در LBS

زمینه آگاهی فعال و منفعل

طبقه بندی زمینه آگاهی

سازگاری (Adaptation)

 

مثال هایی از زمینه آگاهی در LBS

سنسورهای مکانی در LBS

دقت و صحت سنجنده

سیستم های مکان محور و مسائل خصوصی در LBS

مدت زمان دوره:      ساعت