سرفصل و ریز محتوا دوره Linux Essentials

سرفصل و ریز محتوا دوره Linux Essentials 

 آشنایی با لینوکس و متن باز

 آشنایی با نرم‌افزارهای کاربری و سرویس‌های متن باز مطرح

 انتخاب و نصب یک توزیع لینوکس

انتخاب و آشنایی با محیط گرافیکی در لینوکس

 استفاده از خط فرمان و استفاده از راهنماها

 آشنایی با امکانات خط فرمان قدرتمند لینوکس

 آشنایی با سخت‌افزار، نخوه ذخیره سازی داده‌ها و شبکه در لینوکس

 آشنایی با امنیت، مجوزها، و فایل‌ها و پوشه های خاص

آشنایی با مجوز‌های حق انتشار در متن باز و نرم‌افزار آزاد

مدت زمان دوره:  ساعت