سرفصل و ریز محتوا دوره مدیریت عمومی

سرفصل و ریز محتوا دوره مدیریت عمومی

 مقدمه

 تاریخچه دانش مدیریت

 تعریف مدیریت

 تعریف سازمان

 مکاتب )نظریههای( سازمان و مدیریت

 نظریههای کالسیک

 نظریه های نئوکالسیک (رفتاری(

 نظریههای نوین سازمان و مدیریت

 مدیریت در نظام اسالمی ایران

 وظایف مدیریت

 نقشهای مدیران

 فرآیند و اجزای مهم مدیریت

 برنامهریزی

 سازماندهی

 هماهنگی

 کنترل و نظارت

 رهبری

 انگیزش

 نوآوری و تحول

 ارتباطات

مدت زمان دوره:      35 ساعت