ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎتMaster of Business Administration) MBA,IT,ICT)

سرفصل و ریز محتوا دوره MBA 

ترم اول:

اقتصاد برای مدیران

مهارتهای ارتباطی مدیران و فنون مذاکره

روش های تصمیم گیری برای مدیران

حسابداری برای مدیران

تئوری سازمان و سازماندهی

ترم دوم :

اصول بازاریابی

برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت مالی بنگاه ها

تدوین طرح کسب و کار (BP)

مدیریت منابع انسانی

کسب و کار الکترونیک(EB)

ترم سوم : (گرایش ها)

گرایش بازاریابی:

حقوق تجارت

استراتزی های بازاریابی

مدیریت فروش

تحقیقات بازاریابی

مدیریت تبلیغات

مدیریت برند

گرایش بورس و سهام :

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

مدیریت سرمایه گذاری

مهندسی مالی

ارزش گذاری اوراق بهادار و بنگاه ها

ارزیابی و مدیریت ریسک

گرایش استراتژی:

حقوق تجارت

تفکر استراتژیک

اجراء و کنترل استراتژیک

آینده پژوهی

مدیریت تحول سازمانی

استراتزی های بازار

گرایش مدیریت عملیات :

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

مدیریت طراحی محصول

سمینار در مدیریت عملیات

سیستم های تولید

مدیریت کیفیت

گرایش سیستم های اطلاعاتی:

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

مدیریت روابط با مشتریان

تجارت الکترونیکی

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

گرایش مدیریت پروژه:

حقوق تجارت

استاندارد دانش مدیریت پروزه PMBOK

اصول مدیریت پیمان و قراردادها

مهندسی ارزش

مدیریت پورتفوی پروژه

مدیریت ریسک پروژه ها

گرایش مدیریت تکنولوژی:

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی

استراتژی های توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه ها

گرایش نفت، گاز و پتروشیمی:

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

صنعتی کلی نفت و گاز و پتروشیمی

مالی و تحلیل ریسک در نفت و گاز و پتروشیمی

مدیریت زنجیره تامین

بازاریابی بین المللی پیشرفته

گرایش مدیریت انرژی:

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی

مالی تخصصی انرژی

زنجیره تامین انرژی

مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی

گرایش مدیریت عمومی:

حقوق تجارت

روش های تحقیق در مدیریت

مدیریت روابط با مشتریان

تجارت الکترونیکی

مدیریت زنجیره تامین

ارزیابی و مدیریت ریسک

مدت زمان دوره:380              ساعت